Aktualności

fot. gov.pl
18.05.2020

60 mln zł wsparcia dla prawie 1200 beneficjentów na działania kulturalne online w ramach programu Kultura w sieci

Kultura w sieci to nowy program dotacyjny Narodowego Centrum Kultury o wartości 60 mln zł, uruchomiony z inicjatywy wicepremiera, prof. Piotra Glińskiego, ze środków MKiDN w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. Jego celem jest wsparcie instytucji kultury, organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających
w sektorze kultury oraz zwiększenie powszechnego dostępu do dóbr kultury za pośrednictwem Internetu.

Kultura w sieci to program wyjątkowy w historii programów dotacyjnych finansowanych ze środków ministra kultury – zarówno pod względem budżetu, jak też tempa wdrażania. Został tak skonstruowany, by miał jak najszerszy zakres działania, dlatego obejmuje zarówno artystów, jak też podmioty sektora kultury (instytucje, fundacje, stowarzyszenia, osoby samozatrudnione itd.). To program – częściowo - pomocowy przygotowany w trosce o ludzi kultury, ale też wychodzący naprzeciw potrzebom odbiorców. Umożliwia twórcom dzielenie się efektami swojej pracy z publicznością.– podkreśla prof. Piotr Gliński, wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego. – Cieszę się, że tak szybko udało nam się rozstrzygnąć część dotacyjną. W najbliższych dniach poinformujemy, jak została rozdysponowana kwota 20 mln zł w ramach części stypendialnej programu.

- Program służy tworzeniu warunków dla zwiększania uczestnictwa w kulturze za pomocą narzędzi internetowych, rozwijaniu kompetencji cyfrowych odbiorców i kadr kultury oraz wzmacnianiu kapitału kulturowego.-– dodaje prof. Rafal Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury. – Dofinansowanie otrzymały najlepsze projekty, które uzyskały min. 75 pkt. na 100 możliwych. Liczba blisko 1200 beneficjentów w skali 6000 wniosków, które wpłynęły do NCK, odpowiada standardom innych realizowanych przez nas programów i jest adekwatna do możliwości budżetowych programu. A warto dodać, że 60 mln zł, które w najbliższych tygodniach będziemy przekazywać na realizację w sieci zwycięskich projektów, to kwota równa rocznej wartości wszystkich pozostałych programów dotacyjnych, którymi zarządza NCK.

Chciałbym też podkreślić, że ze względu na pomocowy charakter programu kilkudziesięcioosobowy zespół NCK pracował przez ostatni miesiąc w trybie nadzwyczajnym – na trzy zmiany oraz w dni wolne od pracy, bo bardzo nam zależało, żeby pieniądze mogły jak najszybciej trafić do osób potrzebujących. Gorąco dziękuję moim współpracownikom za tę mobilizację, a wszystkim podmiotom, które uzyskały dofinansowanie serdecznie gratuluję.

W ramach programu dotacje w wysokości od 5 tys.  do 150 tys. zł zostaną przeznaczone na projekty upowszechniające dorobek kultury i zwiększające obecność kultury w życiu społecznym, dostępne on-line, jak również inicjatywy umożliwiające odbiorcom kultury korzystanie z jej zasobów w sieci.  W ramach programu zostaną zrealizowane:

• warsztaty on-line, webinaria, kursy e-learningowe z zakresu edukacji kulturalnej oraz inne działania on-line służące podnoszeniu kompetencji kulturowych ich uczestników oraz rozwojowi kompetencji cyfrowych zarówno odbiorców, jak i kadr kultury - 254 dotacje

• wydarzenia kulturalne on-line, m.in.: koncerty, spektakle, czytania, recitale, spotkania
z twórcami/artystami; udostępnianie zapisów wydarzeń kulturalnych (w tym: przedstawień, koncertów, wystaw wraz z katalogami); wirtualne oprowadzania, spacery po miejscach kultury - 562 dotacji

• udostępnianie i ponowne wykorzystywanie cyfrowych zasobów muzealnych, bibliotecznych, audiowizualnych, zabytkowych oraz archiwalnych – w tym tworzenie stron internetowych lub aplikacji, popularyzujących zasoby cyfrowe oraz działania związane z edukacją w zakresie zbiorów cyfrowych - 89 dotacji


• tworzenie stron, gier internetowych, aplikacji mobilnych z dziedziny kultury - 132 dotacje

•  tworzenie wydawnictw audio-video udostępnianych w formie elektronicznej oraz publikacji książkowych w formie elektronicznej (e-booki, audiobooki) - 145 dotacji

W gronie 1182 beneficjentów programu dotacyjnego znalazły się:

- instytucje publiczne - samorządowe instytucje kultury 389

-  trzeci sektor (organizacje pozarządowe, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe) 575

- pozostałe (działalność gospodarcza) 218

Programem dotacyjnym Kultura w sieci, finansowym ze środków MKiDN, zarządza Narodowe Centrum Kultury, które przyjmowało wnioski do programu w dn. 4-21 kwietnia. W związku z ogromnym zainteresowaniem programem minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński, w uzgodnieniu z premierem Mateuszem Morawieckim, zdecydował o czterokrotnym zwiększeniu wyjściowego budżetu programu dotacyjnego z 15 mln zł do 60 mln zł. Kolejne 20 mln zł otrzymają twórcy i artyści (osoby fizyczne) w ramach komponentu stypendialnego Kultury w sieci, którym zarządza MKiDN. Wyniki programu stypendialnego dla artystów zostaną ogłoszone w przyszłym tygodniu, ponieważ ze względu na ogromną liczbę wnioskujących podjęto decyzję o przyznaniu większej liczby trzymiesięcznych stypendiów zamiast sześciomiesięcznych. Dzięki temu liczba stypendystów, którzy uzyskają wsparcie, będzie o wiele większa.

Programy dotacyjne Ministerstwa Kultury oraz państwowych instytucji kultury to ogromne, ale nie jedyne,   wsparcie państwa dla lokalnych instytucji kultury, organizacji pozarządowych i twórców. Rola tych programów i środków, z których finansowane są lokalne aktywności twórcze, jest szczególnie ważna w tym trudnym dla wszystkich czasie. NCK wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom beneficjentów już rozstrzygniętych programów dotacyjnych, którzy z powodu epidemii znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji,  poprzez elastyczne podejście do kwestii realizacji i rozliczania tych projektów. W ramach dziesięciu programów dotacyjnych i stypendialnych do twórców i instytucji kultury w tym roku trafi za pośrednictwem NCK łącznie ponad 125 mln zł.

Kultura w sieci jest jednym z mechanizmów wspierających sektor kultury w czasie epidemii. Ponadto Ministerstwo zapowiada korzystne dla twórców i podmiotów z sektora kultury zmiany w ustawie o kinematografii i ustawie o zachętach audiowizualnych. W planach również program rekompensujący straty dla kultury w związku z epidemią (uruchomiony po ustaniu zagrożenia epidemicznego) o wartości 50 mln zł,  jak również wypłacane na bieżąco zapomogi dla ludzi kultury.

Szczegółowe wyniki naboru znajdują się na stronie Narodowego Centrum Kultury.