Udostępnianie piśmiennictwa

Instytut Książki jeszcze do 16 września oczekuje na propozycje zgłaszane do programu "Udostępnianie pismiennictwa" w 2016 roku.

Internautom przypominamy o naborze dzieł do programu, dokonywanym przez formularz elektroniczny!

„Udostępnianie piśmiennictwa” to program Instytutu Książki kontynuowany decyzją MKiDN - wzorem ubiegłego roku, również w 2016 roku, w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020”.

Podstawą do ułożenia listy rekomendowanych dzieł są zgłoszenia osób prywatnych, instytucji i organizacji za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeń (por. prawa kolumna tej strony). Zgodnie z regulaminem programu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z dniem 15 września 2015 roku, zaakceptowała wyłonioną w trybie naboru publicznego oraz konsultacji eksperckich, dokonanych przez Zespół Sterujący programu - listę dzieł rekomendowanych do udostępnienia ich w bibliotece POLONA - załączoną poniżej.

Lista dzieł rekomendowanych przez Zespół Sterujacych w programie "Udostępnianie Piśmiennictwa" w latach 2014 - 2015.

Zespół Sterujący przy programie "Udostępnianie Piśmiennictwa" w latach 2014 - 2015.

Lista dzieł, do których zostały nabyte majątkowe prawa lub pięcioletnie licencje OLE, zgodnie z treścią zawartych umów z dysponentami praw do tychże dzieł.


Tegoroczna lista dzieł rekomendowanych, będąca uzupełnieniem zeszłorocznej - zostanie ogłoszona w pierwszym tygodniu października 2016 roku.


Jakie są cele programu?

Celem programu „Udostępnianie piśmiennictwa” jest nieodpłatne udostępnienie ważnych dzieł polskiego i światowego piśmiennictwa w możliwie najszerszym zakresie w celu upowszechniania czytelnictwa w Polsce.

W jaki sposób dzieła będą udostępniane?

Instytut Książki dokona zakupu majątkowych praw autorskich do wybranych dzieł lub zawrze umowy licencyjne z właścicielami praw autorskich. Dzieła objęte programem będą udostępniane nieodpłatnie w Cyfrowej Bibliotece Narodowej POLONA (http://www.polona.pl/) na podstawie otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska bądź na podstawie innych licencji umożliwiających jak najszersze korzystanie z dzieła. Szczegółowy opis sposobu udostępniania dzieł zawiera regulamin programu.

Które dzieła zostaną udostępnione?

Instytut Książki będzie udostępniał piśmiennictwo polskie i przekłady piśmiennictwa światowego, w szczególności:

  • literaturę piękną i eseistykę,
  • dzieła szeroko rozumianej humanistyki współczesnej,
  • literaturę dla dzieci i młodzieży,
  • literaturę faktu,
  • lektury szkolne.

Programem objęte są dzieła, w stosunku do których upłynęło co najmniej 30 lat od momentu ich pierwszej polskiej publikacji. Zasady powyższej nie stosuje się w przypadku dzieł wykorzystywanych jako lektury szkolne.

Kto układa listę dzieł przeznaczonych do wykupu?

Listę dzieł rekomendowanych do wykupu ustala co roku Zespół Sterujący, który składa się z jedenastu ekspertów powołanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dwuletnią kadencję, na wniosek dyrektora Instytutu Książki.

Jak powstał program?

Założenia programu powstały w trakcie spotkań grupy roboczej, powołanej z inicjatywy dyrektora Instytutu Książki, Grzegorza Gaudena oraz dyrektora Centrum Cyfrowego „Projekt: Polska”, Alka Tarkowskiego na początku 2013 roku. Uczestnikami spotkań grupy roboczej byli przedstawiciele państwowych instytucji kultury związanych z promowaniem czytelnictwa, wydawnictw, organizacji branżowych, organizacji pozarządowych  oraz przedstawiciele strony społecznej – ruchu Obywatele Kultury.

U podstaw programu leży przekonanie, że dobra kultury, a w tym konkretnym przypadku zasoby piśmiennictwa polskiego i światowego, są dobrami o szczególnym znaczeniu dla społecznego i intelektualnego rozwoju jednostki. Wykluczenie z dostępu do nich – jak stwierdza „Strategia Rozwoju Kapitału społecznego 2020” – oznacza „istotne zagrożenie spójności społecznej i wykorzystania potencjału tkwiącego w kulturze”.

Zgodnie z regulaminem programu „Udostępnianie piśmiennictwa” Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowegow Małgorzata Omilanowska zatwierdziła listę dzieł przeznaczonych do objęcia programem, która powstała w wyniku prac Zespołu Sterującego w 2014 roku. Lista zawiera tytuły zgłoszone przez instytucje oraz osoby fizyczne poprzez elektroniczny formularz, a także dzieła zgłoszone przez członków Zespołu Sterującego.

Kolejna lista dzieł przeznaczonych do wykupu powstanie jesienią 2016 roku.

Koordynator programu:

Anika Ochotnicka
a.ochotnicka@instytutksiazki.pl

Instytut Książki
biuro w Warszawie

Pl. Defilad 1, IX piętro, p. 911
(Pałac Kultury i Nauki)
00-901 Warszawa