Infrastruktura bibliotek

19.01.2017 r., godz. 11.20

Instytut Książki informuje, że II nabór wniosków w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016 – 2020” został rozstrzygnięty.

W ramach II naboru wpłynęło 159 wniosków, w tym 123 poprawne formalnie na łączną kwotę dofinansowania 89 772 428,00 zł i 36 błędnych formalnie.

Wnioski poprawne formalnie zostały uszeregowane w kolejności wynikającej z punktacji uzyskanej w ocenie merytorycznej.

Do dofinansowania zakwalifikowanych zostało 14 wniosków. Przyznano dofinasowania w łącznej kwocie 7 854 645,00 zł na lata 2017-2019.

109 wniosków nie otrzymało dofinansowania z powodu wyczerpania środków w budżecie priorytetu na 2017 r.

II nabór (do 10 października 2016 r.):

Lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie

Lista wniosków rozpatrzonych negatywnie

Lista wniosków błędnych formalnie


09.08.2016 r.

Instytut Książki ogłasza II nabór wniosków w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa″ Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020”. Termin naboru wniosków upływa 10 października 2016 roku.

Nabór dotyczy wniosków na zadania rozpoczynające się w 2017 r. dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wydatki bieżące.

W przypadku zadań wieloletnich dofinansowanie w 2017 r. musi wynosić minimum 30% całkowitej kwoty wnioskowanego dofinansowania na wszystkie lata.

Wnioski złożone na zadania rozpoczynające się dofinansowaniem w innym niż 2017 r., w niższej kwocie dofinansowania niż wskazana wyżej oraz na wydatki majątkowe w 2017 r. będą odrzucone z powodów formalnych.

W budżecie priorytetu na lata 2017–2020 pozostały do wykorzystania następujące środki finansowe:


09.08.2016 r.

Instytut Książki informuje, że w regulaminie Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa″ Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020″ wprowadzone zostały zmiany obowiązujące od dnia 8 sierpnia 2016 r.

Regulamin ze zmianami został zamieszczony w plikach do pobrania (jako pierwszy z plików).


18.07.2016

Instytut Książki informuje, że odwołania w ramach I naboru zostały rozstrzygnięte.

Lista odwołań rozpatrzonych pozytywnie.

02.05.2016

Instytut Książki informuje, że I nabór wniosków w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016 – 2020” został rozstrzygnięty.

W ramach I naboru wpłynęło 255 wniosków poprawnych formalnie na łączną kwotę 260 582 586 mln zł (budżet priorytetu w latach 2016 – 2020 wynosi 150 mln zł) i 4 wnioski błędne formalnie.

Wnioski poprawne formalnie zostały uszeregowane w kolejności wynikającej z punktacji uzyskanej w ocenie merytorycznej.

Do dofinansowania zakwalifikowanych zostało 89 wniosków w kwotach wnioskowanych przez wnioskodawców na zadania rozpoczynające się wypłatami dofinansowania w 2016 r. i 2017 r. na łączną kwotę 60 341 517 zł, co stanowi ok. 40% budżetu  priorytetu na lata 2016 – 2020.

Wnioski o dofinansowanie, które przekraczało limity roczne ustalone w budżecie priorytetu, nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania mimo wysokiej punktacji. Wnioski o dofinansowanie, które mieściło się w limitach rocznych ustalonych w budżecie priorytetu, zostały zakwalifikowane do dofinansowania mimo niższej punktacji. Takie rozstrzygnięcie jest zgodne z regulaminem priorytetu, który nie pozwala na redukowanie przez Operatora Priorytetu kwot wnioskowanych dofinansowań.

W celu zakwalifikowania do dofinansowania jak największej liczby wnioskodawców Instytut Książki podjął próbę uzgodnienia z 139 wnioskodawcami zmian w harmonogramach realizacji zadań i w podziale dofinansowania na lata i rodzaje wydatków. Próba ta zakończyła się niepowodzeniem z powodu braku zgody części wnioskodawców na wprowadzenie takich zmian. W związku z tym dotacje przyznawane są na podstawie pierwotnego kształtu preliminarza i harmonogramu.

Kolejne planowane nabory wniosków:
- na zadania rozpoczynające się wypłatami dofinansowań w 2018 r.: koniec 2016 r. lub początek 2017 r.,
- na zadania rozpoczynające się wypłatami dofinansowań w 2019 r.: koniec 2017 r. lub początek 2018 r.,
- na zadania rozpoczynające się wypłatami dofinansowań w 2020 r.: koniec 2018 r. lub początek 2019 r.,
pod warunkiem, że budżet priorytetu nie zostanie wcześniej wyczerpany.
Taki plan naboru wniosków nie wyklucza innych terminów naborów, jeśli okaże się to konieczne.

I nabór (do 1 lutego 2016 r.):

Lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie

Lista wniosków rozpatrzonych negatywnie

Lista wniosków błędnych formalnie


„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020.

W ramach programu zdefiniowany został Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016–2020”, którego celem jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych oraz bibliotek publicznych wchodzących w skład innych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest gmina. W ramach priorytetu corocznie będą ogłaszane nabory wniosków na zadania związane z remontem, przebudową, rozbudową i budową oraz wyposażeniem  budynków bibliotek.

Priorytet „Infrastruktura bibliotek 2016-2020” został stworzony z myślą o wzmocnieniu, a także przekształceniu i rozwoju funkcji, jakie w życiu społeczności lokalnych pełnią biblioteki publiczne w gminach wiejskich, gminach miejsko-wiejskich oraz gminach miejskich do 50 tys. mieszkańców.

Priorytet ma na celu przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego.

Operatorem Priorytetu  „Infrastruktura bibliotek 2016–2020” jest Instytut Książki.
 
Kontakt:
Instytut Książki
ul. Zygmunta Wróblewskiego 6
31-148 Kraków

Anna Zagórska
a.zagorska[at]instytut­ksiazki.pl
12 61 71 911
694 268 148

Joanna Bednarek
j.bednarek[at]instytut­ksiazki.pl
12 61 71 912
694 268 027

Pliki do pobrania:


Regulamin Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 2
Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 ze zmianami obowiązującymi od 8
sierpnia 2016 r.


Regulamin Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 2
Infrastruktura Bibliotek 2016 - 2020


Kryteria Certyfikatu Biblioteka+, dla zadań realizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 - 2020,
WARIANT 1
dla zadania obejmującego łącznie bibliotekę główną i filię/filie


Kryteria Certyfikatu Biblioteka+, dla zadań realizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 - 2020
WARIANT 2
dla zadania obejmującego bibliotekę główną


Kryteria Certyfikatu Biblioteka+, dla zadań realizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 - 2020
WARIANT 3
dla zadania obejmującego filię


Kwalifikowanie wydatków bieżących i wydatków majątkowych (inwestycyjnych)


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 grudnia 2010 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa


Instrukcja krok po kroku EBOI: od założenia konta do złożenia i wysłania wniosku


Wniosek wzorcowy - Infrastruktura bibliotek 2016-2020


Wzór umowy o dofinansowanie - Infrastruktura bibliotek 2016-2020


Załącznik nr 1 do umowy - Harmonogram rzeczowo-finansowy w części finansowanej z dotacji


Formularz raportu częściowego z wykonania zadania

Formularz raportu końcowego z wykonania zadania