Infrastruktura bibliotek

Pytanie 1:
Jakie instytutucje są uprawnionymi wnioskodawcami w Priorytecie 2 Infrastruktura bibliotek 2016-2020?

Odpowiedź:
Zgodnie z p. III Regulaminu uprawnionymi wnioskodawcami są samorządowe instytucje kultury - gminne biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury oraz gminne instytucje kultury, w skład których wchodzą biblioteki publiczne, dla których organem założycielskim jest odpowiednio: gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska bez ograniczenia liczby mieszkańców oraz gmina miejska do 50 tys. mieszkańców.

Pytanie 2:
Jakie załączniki wnioskodawca musi dołączyć do formularza wniosku?

Odpowiedź:
Spis załączników obowiązkowych do formularza wniosku znajduje się w p. X Regulaminu. Do załączników obowiązkowych należą: (1) Aktualny odpis skrócony z rejestru instytucji kultury, (2) Kopia aktualnego statutu wnioskodawcy, (2) Sprawozdanie biblioteki K-03 GUS za pełny rok kalendarzowy poprzedzający złożenie wniosku.

Pytanie 3:
Proszę o informację dla zadania obejmującego bibliotekę główną (wariant 2 kryteriów Certyfikatu). Pytanie dotyczy powierzchni lokalu dla gminy powyżej 10 000 mieszkańców. Czy 400 m kw. dotyczy powierzchni tylko biblioteki głównej czy wszystkich filii bibliteki?

Odpowiedź:
Powierzchnia dotyczy obiektu biblioteki głównej.

Pytanie 4:
Czy biblioteka, która brała udział w Programie Infrastruktura bibliotek w poprzedniej edycji i skorzystała ze środków na modernizację lub budowę obiektu może jeszcze raz wystąpić o środki  dla tej samej biblioteki (np. dobudowę, adaptację dodatkowej kondygnacji itp.)?

Odpowiedź:
Tak, taka biblioteka może ponownie wciąć udział w Infrastrukturze, w jej nowej edycji, pod warunkiem, że poprzednie zadanie zostało zakończone i rozliczone, w tym spełnione zostały wszystkie Kryteria Certyfikatu Biblioteka+ określone dla zadań realizowanych w ramach Infrastruktury bibliotek. 

Pytanie 5:
Wiem, że koszt budowy znacznie przekroczy wartość proponowanej dotacji i wkładu własnego. Czy jest możliwość startowania w kolejnych etapach naboru, aby uzyskać większą dotację?

Odpowiedź:
Nie, na jedno zadanie należy złożyć jeden wniosek; na jedno zadanie nie można składać kilku wniosków, w kilku naborach i tym samym kilkukrotnie uzyskać dotację na realizację tego samego zadania.

Pytanie 6:
Czy dobrze rozumiem, że wszystkie kryteria certyfikatu biblioteka+ muszą zostać spełnione dopiero na zakończenie realizacji projektu? 

Odpowiedź:
Wszystkie kryteria certyfikatu muszą być spełnione na dzień zakończenia zadania.

Pytanie 7:
Czy możliwe jest złożenie wniosku na projekt realizowany w cyklu dwuletnim w następujący sposób: w pierwszym roku (2016) remont dachu i poddasza, na który posiadamy pełną dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę. W tym samym roku zostałaby opracowana dokumentacja budowlana na remont pozostałej części biblioteki; w roku 2017 remont pozostałej części biblioteki oraz jej doposażenie. 

Odpowiedź:
Zadanie może być realizowane przez maksymalny okres 36 miesięcy, z dowolnym podziałem etapów.

Pytanie 8:
Czy jedno zadanie może obejmować więcej niż jeden obiekt (np. remont w bibliotece głównej i jednocześnie remont filii)?

Odpowiedź:
Tak, jednym zadaniem można objąć kilka obiektów bibliotecznych znajdujących się w gminie.

Pytanie 9:
Jestem Pracownikiem wyższej szkoły w [...]. Nasza uczelnia stale się rozwija i koniecznością jest budowa nowej, większej i bardziej nowoczesnej biblioteki akademickiej. Chciałam zapytać czy istnieje możliwość uzyskania wsparcia finansowego na to przedsięwzięcie w ramach Infrastruktury bibliotek?

Odpowiedź:
Niestety nie jest to możliwe. W ramach programów dotacyjnych możemy udzielać wsparcia wyłącznie samorządowym instytucjom kultury: gminnym bibliotekom publicznym oraz gminnym instytucjom kultury, w skład których wchodzą biblioteki publiczne.

Pytanie 10:
W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa zadania. Wykonanie dokumentacji zleciła gmina [...]. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy koszt dokumentacji projektowej będzie kwalifikowalny jeżeli gmina [...] podpisze aneks do umowy z projektantem, w którym jako płatnik zostanie wskazany [...] ośrodek kultury (w którego strukturze organizacyjnej jest biblioteka)? Oznacza to, że faktura za wykonanie dokumentacji projektowej zostanie wystawiona na  [...] ośrodek kultury, który opłaci ją z własnego budżetu.

Odpowiedź:
Koszt dokumentacji projektowej będzie kosztem kwalifikowalnym do dofinansowania. Warunkiem jest dokonanie zapłaty tego kosztu przez Beneficjenta i ujęcie go w ewidencji księgowej Beneficjenta – tak więc taki aneks do umowy z projektantem spełni te wymogi formalne.

Wróć