Leopold STAFF

STAFF Leopold, 1878-1957, poeta, jeden z czołowych liryków polskich XX w.; zbiory klasycyzujących wierszy refleksyjno-filozoficznych: Sny o potędze(1901), Wysokie drzewa (1932), Martwa pogoda(1946), Wiklina(1954), dramaty poetyckie (Skarb 1904); przekłady psalmów biblijnych, dzieł francuskich, włoskich i niemieckich, pisarzy klasycznych oraz utworów łacińskich J. Kochanowskiego.