Baltazar OPEC

OPEC Baltazar, XV/XVI w., pisarz; przerobił łacińskie dzieło Żywot Pana Jezu Krysta (1522); pieśni religijne.